BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

         THỂ LỆ VÀ KẾ HOẠCH ẤN PHẨM XUÂN

 1. KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC HỘI BÁO XUÂN VÀ CUỘC THI ẤN PHẨM XUÂN MẬU TUẤT 2018 TP. CẦN THƠ ( Ngày viết bài: 13/03/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 923 )
 2. THỂ LỆ VÀ THANG ĐIỂM ẤN PHẨM XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017 ( Ngày viết bài: 09/01/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 880 )
 3. KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC HỘI BÁO XUÂN VÀ CUỘC THI ẤN PHẨM XUÂN ĐINH DẬU 2017 TP. CẦN THƠ ( Ngày viết bài: 25/07/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1046 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP. CẦN THƠ

 1. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 526 )
 2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1026 )
 3. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1255 )
 4. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1249 )
 5. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 2646 )
 6. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3488 )
 7. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3315 )
 8. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3289 )
 9. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3253 )
 10. Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 3277 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ

 1. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1202 )
 2. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3211 )
 3. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3250 )
 4. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3158 )
 5. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3181 )
 6. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3168 )
 7. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3252 )
 8. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2011 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3304 )
 9. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2012 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3338 )
 10. Giáo dục Đào tạo TP. Cần Thơ 2013 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3251 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN HỘI KHUYẾN HỌC CẦN THƠ

 1. Hội Khuyến học Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 2916 )
 2. Hội Khuyến học Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 2722 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN TẠP CHÍ KHOA HỌC CẦN THƠ

 1. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 461 )
 2. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 744 )
 3. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1001 )
 4. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1211 )
 5. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 2831 )
 6. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3376 )
 7. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3371 )
 8. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3403 )
 9. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3326 )
 10. Tạp chí Khoa học Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 3329 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN LAO ĐỘNG CẦN THƠ

 1. Lao động Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 3042 )
 2. Lao động Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 2880 )
 3. Lao động Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 2978 )
 4. Lao động Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 3054 )
 5. Lao động Cần Thơ 2011 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 2998 )
 6. Lao động Cần Thơ 2013 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 2972 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN DÂN VẬN CẦN THƠ

 1. Dân vận Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 908 )
 2. Dân vận Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 890 )
 3. Dân vận Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 913 )
 4. Dân vận Cần Thơ 2010 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 898 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

 1. Tuổi trẻ Tây Đô 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 545 )
 2. Tuổi trẻ Tây Đô 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 908 )
 3. Tuổi trẻ Tây Đô 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 920 )
 4. Tuổi trẻ Tây Đô 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 916 )
 5. Tuổi trẻ Tây Đô 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1039 )
 6. Tuổi trẻ Tây Đô 2007 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1388 )
 7. Tuổi trẻ Tây Đô 2010 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1418 )
 8. Tuổi trẻ Tây Đô 2011 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1401 )
 9. Tuổi trẻ Tây Đô 2012 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1429 )
 10. Tuổi trẻ Tây Đô 2013 ( Ngày viết bài: 09/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1465 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN TÂY ĐÔ

 1. Tây Đô 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 447 )
 2. Tây Đô 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 889 )
 3. Tây Đô 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 884 )
 4. Tây Đô 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 860 )
 5. Tây Đô 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 908 )
 6. Tây Đô 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 869 )
 7. Tây Đô 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 856 )
 8. Tây Đô 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 897 )
 9. Tây Đô 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 875 )
 10. Tây Đô 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 893 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN CÔNG AN TP. CẦN THƠ

 1. Công an TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 425 )
 2. Công an TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 26/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 878 )
 3. Công an TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 20/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 914 )
 4. Công an TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 19/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 725 )
 5. Công an TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 775 )
 6. Công an TP. Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1178 )
 7. Công an TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1167 )
 8. Công an TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1167 )
 9. Công an TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1158 )
 10. Công an TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 982 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN NHỊP CẦU

 1. Nhịp cầu 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 886 )
 2. Nhịp cầu 2010 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 895 )
 3. Nhịp cầu 2011 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 881 )
 4. Nhịp cầu 2012 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 881 )
 5. Nhịp cầu 2013 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 882 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN THUẾ CẦN THƠ

 1. Thuế Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 453 )
 2. Thuế Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 948 )
 3. Thuế Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 947 )
 4. Thuế Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 925 )
 5. Thuế Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 931 )
 6. Thuế Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 902 )
 7. Thuế Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 914 )
 8. Thuế Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 880 )
 9. Thuế Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 905 )
 10. Thuế Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 832 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC

 1. Tập san Thông tin Khoa học 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 655 )
 2. Tập san Thông tin Khoa học 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 709 )
 3. Tập san Thông tin Khoa học 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 618 )
 4. Tập san Thông tin Khoa học 2014 ( Ngày viết bài: 23/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 824 )
 5. Tập san Thông tin Khoa học 2011 ( Ngày viết bài: 10/01/2014 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 612 )
 6. Tập san Thông tin Khoa học 2012 ( Ngày viết bài: 10/01/2014 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 845 )
 7. Tập san Thông tin Khoa học 2013 ( Ngày viết bài: 10/01/2014 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 851 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TP. CẦN THƠ

 1. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 928 )
 2. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP. Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 909 )
 3. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP. Cần Thơ 2010 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 879 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN QUẬN NINH KIỀU - TP. CẦN THƠ

 1. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 448 )
 2. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 898 )
 3. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 870 )
 4. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 865 )
 5. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 869 )
 6. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 879 )
 7. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 889 )
 8. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 869 )
 9. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 888 )
 10. Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 921 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN QUẬN BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

 1. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 438 )
 2. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 927 )
 3. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 914 )
 4. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 933 )
 5. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 889 )
 6. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 894 )
 7. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 913 )
 8. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 833 )
 9. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 903 )
 10. Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 898 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN QUẬN CÁI RĂNG - TP. CẦN THƠ

 1. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 444 )
 2. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 925 )
 3. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 870 )
 4. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 862 )
 5. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 860 )
 6. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 855 )
 7. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 902 )
 8. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 916 )
 9. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 899 )
 10. Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 895 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN QUẬN Ô MÔN - TP. CẦN THƠ

 1. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 494 )
 2. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 940 )
 3. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 872 )
 4. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 950 )
 5. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 888 )
 6. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 895 )
 7. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 932 )
 8. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 905 )
 9. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 928 )
 10. Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 895 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN QUẬN THỐT NỐT - TP. CẦN THƠ

 1. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 426 )
 2. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 896 )
 3. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 844 )
 4. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 814 )
 5. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 832 )
 6. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2004 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 823 )
 7. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 843 )
 8. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 907 )
 9. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 889 )
 10. Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 847 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN - TP. CẦN THƠ

 1. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 441 )
 2. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 912 )
 3. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 915 )
 4. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 835 )
 5. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 887 )
 6. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 893 )
 7. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 886 )
 8. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 16/08/2019 - Số lượt xem: 880 )
 9. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 745 )
 10. Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 926 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN THỚI LAI - TP. CẦN THƠ

 1. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 461 )
 2. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 856 )
 3. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 900 )
 4. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 849 )
 5. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 876 )
 6. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2010 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 837 )
 7. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2011 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 884 )
 8. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2012 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 847 )
 9. Huyện Thới Lai - TP. Cần Thơ 2013 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 854 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN CỜ ĐỎ - TP. CẦN THƠ

 1. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 412 )
 2. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 841 )
 3. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 851 )
 4. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 848 )
 5. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2014 ( Ngày viết bài: 28/01/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 841 )
 6. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 829 )
 7. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 837 )
 8. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 819 )
 9. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 823 )
 10. Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 2010 ( Ngày viết bài: 23/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 849 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TP. CẦN THƠ

 1. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 471 )
 2. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2017 ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 859 )
 3. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2016 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 730 )
 4. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2015 ( Ngày viết bài: 21/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 873 )
 5. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2005 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 897 )
 6. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2006 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 883 )
 7. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2007 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 882 )
 8. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2008 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 907 )
 9. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2009 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 870 )
 10. Huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ 2010 ( Ngày viết bài: 16/12/2013 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 871 )

  . . . . . .

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI

 1. Sức khỏe cho mọi người - năm 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 15/08/2019 - Số lượt xem: 354 )
 2. Sức khỏe cho mọi người - năm 2017 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 365 )
 3. Sức khỏe cho mọi người - năm 2016 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 380 )
 4. Sức khỏe cho mọi người - năm 2015 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 358 )
 5. Sức khỏe cho mọi người - năm 2014 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 16/08/2019 - Số lượt xem: 372 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TP. CẦN THƠ

 1. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ - Năm 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 353 )
 2. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ - Năm 2017 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 387 )
 3. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ - Năm 2016 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 382 )
 4. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ - Năm 2015 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 375 )
 5. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ - Năm 2014 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 362 )

         BỘ SƯU TẬP SỐ ẤN PHẨM XUÂN HIỆP HỘI DU LỊCH ĐBSCL

 1. Du xuân đất chín rồng - Năm 2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 14/08/2019 - Số lượt xem: 349 )
 2. Du xuân đất chín rồng - Năm 2017 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 394 )
 3. Du xuân đất chín rồng - Năm 2016 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 387 )
 4. Du xuân đất chín rồng - Năm 2015 ( Ngày viết bài: 30/03/2018 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 359 )

         TUYÊN GIÁO TP. CẦN THƠ

 1. Tuyên giáo TP. Cần Thơ_2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 16/08/2019 - Số lượt xem: 170 )

         TẬP SAN TRI THỨC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 1. Tập san Tri thức và Khoa học công nghệ_2018 ( Ngày viết bài: 11/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 13/08/2019 - Số lượt xem: 182 )

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017