GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đã đập tan ách phátxít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, làm nên thắng lợi vĩ đại đưa dân tộc ta bước sang ... ( Ngày viết bài: 08/08/2019 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 14 )