TRIỂN LÃM SÁCH CHUYÊN ĐỀ
“ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975”

1.Thời gian: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 25/5/2019.
2. Địa điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ.
3. Nội dung:
- Số lượng: 1.000 quyển sách chuyên đề, gồm:
+ Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
+ Cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc.
+ Công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.