CẦN THƠ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Thứ hai - 23/10/2023 23:40 135 0
Trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và Thành ủy thành phố Cần Thơ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận các cấp thực hiện ký kết kế hoạch, chương trình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với Ủy ban nhân dân cùng cấp; đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, chính quyền các cấp thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho dân; đối thoại với công dân, tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình để chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc của dân.
 
Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng được chính quyền các cấp trong thành phố quan tâm thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2018, chính quyền thành phố đã giải quyết 674.062 hồ sơ (trong đó có 673.576 hồ sơ trả trước và đúng hạn, đạt 99,93%, có 486 hồ sơ trả quá hạn chiếm 0,07%); số hồ sơ đang giải quyết là 12.666 hồ sơ (trong đó có 12.659 hồ sơ chưa đến hạn, 7 hồ sơ quá hạn do chờ bổ sung hồ sơ). Các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thành phố Cần Thơ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc vận hành hệ thống một cửa điện tử tại 19 đơn vị sở, ngành, 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn, góp phần minh bạch hơn trong cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài việc công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thành phố còn chỉ đạo sở, ngành, quận, huyện tổ chức công khai trên cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố với đầy đủ các thủ tục.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký 1.056 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực như: Tháo bỏ tấm kính ngăn cách giữa cán bộ công quyền với người dân khi đến giao dịch giấy tờ tại bộ phận một cửa của 7 phường tại quận Ô Môn; “Đội thanh niên tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính” tại quận Ninh Kiều; mô hình phân loại rác thải tại nhà; mô hình xây dựng nông thôn mới… Nhiều mô hình được duy trì, nhân rộng xuống ấp, khu vực và lan rộng ra các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như quán cà phê pháp luật, tủ sách pháp luật, kệ sách pháp luật…

Việc thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được Sở Nội Vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện được nhân dân ủng hộ, đồng thuận. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; kiểm tra, xem xét và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân, không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện đông người. Công tác đối thoại với nhân dân được Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại định kỳ và đột xuất với các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trong năm đã tổ chức đối thoại trực tiếp 190 cuộc, có nhiều ý kiến phát biểu về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng chính quyền. Công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh cũng được chú trọng thực hiện.

Việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành chính quyền, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong chính quyền có nhiều đổi mới, từ chủ động thiết thực và hiệu quả trong công tác tham mưu, đến phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện đồng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương. Thực tiễn cho thấy nơi nào lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận thì nơi đó có phong trào quần chúng tốt. Có thể nói trong năm qua, công tác dân vận chính quyền đã tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố. Với những nỗ lực và quyết tâm ấy, tin tưởng công tác dân vận của chính quyền các cấp ở thành phố Cần Thơ tiếp tục có bước tiến mới vững chắc và toàn diện.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở thành phố Cần Thơ theo chúng tôi trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục tăng cường triển khai quán triệt, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cấp ủy đảng cũng quan tâm tập trung chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ làm công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, hiệu quả công việc của tổ chức và công dân; thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền với tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phạm Phước Lợi
 Phó Trưởng Ban Dân vận
Thành ủy Cần Thơ
(Theo Tạp chí Dân vận số 3/2019)
 

Nguồn: Tạp chí điện tử Dân vận cập nhật ngày 28/4/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây