Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam / Lê Mậu Lâm chủ biên, Ngô Phương Anh, Nguyễn Băng Nhi. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 715tr.; 24cm

Thứ ba - 27/06/2023 23:54 577 0
Duong loi van hoa cua Dang
Duong loi van hoa cua Dang
     Đảng ta nhận định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.
     Quyển sách “Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật đã ấn hành năm 2022. Quyển sách ra đời nhằm góp phần làm rõ các chủ đề lớn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
     Với độ dày 715 trang, quyển sách được chia làm 3 phần chính:
     Phần thứ nhất nói về “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
     Phần thứ hai: Một số vấn đề lý luận về xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
     Phần thứ ba: Đường lối phát triển văn hóa của Đảng – thự ctiễn và định hướng.
     Quyển sách tập trung làm rõ sáu chủ đề lớn như: Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam; Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
     Quyển sách “Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam” tập hợp những bài viết thể hiện trí tuệ của Đảng, các tầng lớp trí thức, các nhà quản lý trong tổng kết việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn đến năm 2045.
     Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
     Ký hiệu phân loại: 306.09597 / Đ561L
     PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DL.021081

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây