Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hoá Việt Nam / Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 346tr.; 24cm

Thứ năm - 10/02/2022 19:51 1.158 0
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hoá Việt Nam / Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 346tr.; 24cm
Từ cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay nước ta đã ba lần thay đổi mô hình phát triển xã hội. Mô hình thứ nhất là mô hình xã hội của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mô hình thứ hai là mô hình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, và cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mô hình thứ ba là mô hình cách mạng Việt Nam theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mỗi mô hình phát triển xã hội, Đảng ta lãnh đạo nhân dân xây dựng nền văn hóa theo những mô thức văn hóa phù hợp theo từng giai đoạn lịch sử. Từ năm 1986, Đảng ta đề xuất và lãnh đạo nhân dân xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo mô thức tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Mỗi mô thức phát triển văn hóa hiện nay đều được soi sáng từ tư tưởng rất nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa cao. Người viết rằng: “Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc biến đổi khó khăn và sâu sắc nhất. Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩa và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm... Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ, thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc". (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 784).

Ngoài tư tưởng về mặt nền văn hóa cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu rất sâu sắc nền văn hóa của nhân loại và đề xuất nhiều ý kiến tiếp biến các tinh hoa của nó vào văn hóa Việt Nam.

Quyển sách “Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hoá Việt Nam” của tác giả Đỗ Huy là công trình nghiên cứu, trình bày những nội dung quan trọng của tư tưởng nền văn hóa Mácxít, đường lối xây dựng nền văn hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng văn hóa sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Sách do Nxb. Hồng Đức ấn hành năm 2021 với 346 trang, gồm 5 chương: Mấy vấn đề lý luận văn hoá giải phóng, đổi mới và sự phát triển văn hoá; Nhận diện những xung đột, mâu thuẫn và những cản trở trên con đường giải phóng, hội nhập để phát triển văn hoá Việt Nam; Đảng lãnh đạo tiến trình giải phóng, đổi mới hội nhập và phát triển văn hoá Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt Nam mới - chia sẻ của nền văn hóa cách mạng, sức mạnh nội sinh của hành trình giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; Giải pháp văn hóa trong tiến trình giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong phần giải pháp, tác giả đã tập trung trình bày về những giải pháp quan trọng nhất để văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, với bốn giải pháp lớn đã được nêu trong Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII. Đó là: 
1.    Mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước, gắn với thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
2.    Xây dựng, ban hành luật pháp và các chính sách văn hóa.
3.    Tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa.
4.    Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên mặt trận văn hóa.
Bốn hệ giải pháp này tạo ra những nguồn nội lực mạnh mẽ trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa để làm cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái hợp lý phát triển sâu rộng trong đời sống xã hội ta.

Hy vọng rằng quyển sách sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn, nhận diện đúng hơn những thành tựu và những khó khăn của sự phát triển văn hóa của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:

▪ Ký hiệu phân loại: 306.09597 / D558A
▪ PHÒNG ĐỌC: DL.019864
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.025000; MA.025001

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây