Văn hoá soi đường cho quốc dân đi : Văn kiện của Đảng về văn hoá. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 179tr.; 21cm

Thứ ba - 07/03/2023 21:25 721 0
Văn hoá soi đường cho quốc dân đi : Văn kiện của Đảng về văn hoá. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 179tr.; 21cm
Văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. “Chăm lo phát triển văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội… Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết xác định tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ năm 1943, khi nước nhà còn rên xiết dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nền văn hóa Việt Nam đứng trước nguy cơ bị nô dịch bởi văn hóa thực dân, đế quốc, Đảng ta đã công bố Đề cương văn hóa Việt Nam “có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung”. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ Đề cương văn hóa đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI thực sự đã trở thành ngọn cờ soi đường, chỉ lối cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam dân tộc, khoa học, đại chúng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tương đối toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, Thư viện thành phố Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”. Sách do Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2015 với 179 trang, trình bày toàn văn đề cương về văn hoá Việt Nam (năm 1943 của Trung ương) và một số văn kiện về văn hoá của Đảng từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

 Đặc biệt, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh khởi thảo, Đảng ta thông qua tháng 2-1943 là văn kiện đầu tiên của Đảng về văn hóa đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, được vận dụng linh hoạt, sáng tạo hiệu quả để toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc suốt 80 năm qua.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
Sách được Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:

▪ Ký hiệu phân loại:
306.09597 / V115H
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.015347; MA.015348
▪ PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DV.049840

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây